1-nji tanyşlyk programmasy

Choose your language:
bg, bs, ca, ceb, co, cs, cy, da, de, el, eo, es, et, fa, fi, fr, fy, ga, gd, gl, gu, ha, haw, hi, hmn, hr, ht, hu, id, ig, is, it, iw, ja, jw, ka, kk, km, kn, ko, ku, ky, la, lb, lo, lt, lv, mg, mi, mk, ml, mn, mr, ms, mt, my, ne, nl, no, ny, or, pa, pl, ps, pt, ro, ru, rw, sd, si, sk, sl, sm, sn, so, sr, st, su, sv, sw, ta, te, tg, th, tk, tl, tr, tt, ug, uk, ur, uz, vi, xh, yi, yo, zh, zu,


2021-nji ýyl üçin iň gowy tanyşlyk programmalaryBahar möwsümi başlaýar we iň gowy tanyşlyk programmalary pikirleriňiziň romantika öwrülen halatynda kömek etmäge taýýardyr - esasanam häzirki wagtda käbir ýerlerde adamlar bilen duşuşmak üçin pandemiýa girizilen çäklendirmeler ýeňilleşýär.Pandemiýanyň tanyşlyk programmalarynyň ösüşini haýalladandygy däl.Tanyşlyk programmasy sahnasyndaky “Marketplace” hasabatynda iň gowy 20 tanyşlyk programmasynyň gündelik işjeň ulanyjylaryň geçen ýyl 1,5 million artandygyny gördi.Wideo söhbetdeşlik aýratynlyklaryny goşmak, köp tanyşlyk programmalarynyň edişi ýaly, elbetde kömek etdi.

Indi dünýäde täzeden işlemäge taýyn adamlar bilen iň gowy tanyşlyk programmalary, nätanyş adamlar bilen aragatnaşykda bolmakda özüňizi has rahat duýmak üçin howpsuzlyk aýratynlyklaryny güýçlendirip, aýratynlyklaryny kämilleşdirmegi dowam etdirýärler.Käbir programmalar, meňzeş adamlar bilen gürleşmäge kömek etmekde ýokary derejäni dowam etdirýär, beýlekileri bolsa uzak möhletli gatnaşyklary gurmaga kömek edýär.Heartüregiňiz näme islese, dünýägaraýşyňyza we zerurlyklaryňyza laýyk gelýän tanyşlyk programmasy bar.Haýsydyr bir ýoldaş gözleýän bolsaňyz, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän iň oňat tanyşlyk programmalaryny tapmak üçin bir topar bäsdeş wariantlary tertipleşdirmäge kömek edip bileris.Iň gowy tanyşlyk programmalary haýsylar?Jübi döwründe söýgi tapmak barada aýdylanda, iň giň we iň gowy tanyşlyk programmalarynyň biri bolan Tinder-i ýok etmek kyn. “Tinder” has çalt hyzmatdaşlary tapmaga kömek etmek bilen meşhurdyr, şeýle-de bolsa has hemişelik hyzmatdaşlary tapmaga niýetlenendir we programma soňky goşundylar wideo aýratynlyklaryny goşmak bilen ulanyjylaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrdy.Beýleki tanyşlyk programmalary özleriniň güýçli taraplary bilen öwünýärler.Bumble, aýal agzalaryna täze dostlar tapmaga güýç berýär, OKCupid bolsa romantika tapmak üçin birnäçe dürli gurallary hödürleýär.Eharmony, adamlary jübütlemek üçin meşhur algoritmine eýedir, Hinge-iň esasy maksady adamlary programmasyny telefonlaryndan öçürmekdir (belki, dowamly baglanyşyk tapandygyňyz we göwnüçökgünlik däl).Hatda “Facebook” bu ägirt uly sosial ulgamyna tanyşlyk hyzmaty bilen baglanyşdy.Bir jynsly ýoldaş gözleýärsiňizmi?Grindr bu giňişlikde öňdebaryjydy, “Lesbian” we biseksual ulanyjylar üçin tanyşlyk programmasyny hödürleýär.Iň oňat ýanýoldaş tapmak üçin dogry tanyşlyk programmasyny tapmak üçin suwa düşmezden ozal gizlinligi göz öňünde tutmagy ýatdan çykarmaň.Ulanylýan islendik tanyşlyk programmasynyň gizlinlik ýörelgelerinden geçmäň, sebäbi şol syýasatlar tanyşlyk sahypasynyň şahsy maglumatlaryňyz bilen näme edýändigini anyk görkezip biler.Şeýle hem, köp tanyşlyk programmalarynyň, şol sanda iň gowy tanyşlyk programmalarynyň sanawynda birnäçe adamyň şol bir kompaniýa degişlidigine göz ýetiriň.Mysal üçin, “Match Group” diňe bir “Match.com” -y däl, eýsem “Tinder”, “OKCupid” we “PlentyOfFish” -i hem işleýär.Häzirki wagtda iň gowy tanyşlyk programmalary1. Tinder (Android; iOS)Tinder, Grindr tarapyndan süpüriş we aýlaw programmalary dünýäsine tarap ugrady.Tinder ýüzünde, potensial hyzmatdaşlar hakda çuňňur, gysgaça karar bermäge çagyrýar.Birnäçe surat we özüňiz hakda birnäçe sözlem bilen ýönekeý profil döredýärsiňiz, soň bolsa özüňizi internetiň rehimine atýarsyňyz.Programma sebitiňizde ýekelikleri görkezýär.Birini halaýan bolsaňyz, suraty saga süýşüriň;bolmasa, çepe süýşüriň.Ikiňizem saga süýşürseňiz, habar iberip, bir zat düzüp bilersiňiz.. pursat.Tinder, şahsy jikme-jiklikleri alyşmazdan programma içindäki wideo jaňlaryny etmäge mümkinçilik berýän wideo aýratynlygyny ýaýratmak bilen öz formulasy bilen hasam gyzyklanmagyny dowam etdirýär (COVID-19 döwründe gaty möhüm goşundy).Has möhüm üýtgeşme, “Noonlight” programmasy bilen baglanyşýan we özüňizi howpsuz duýmaýan günüňizde howsala düwmesini üpjün edýän Howpsuzlyk Merkeziniň aýratynlygyny hödürledi.Şu ýylyň ahyrynda, Tinder köpçülige ýazgylardan maglumatlary çekip, adamlaryň fon barlagyny geçirmäge mümkinçilik bermegi meýilleşdirýär.Bu aýratynlyk, “Tinder” -iň eýesi “Match Group” tarapyndan dolandyrylýan beýleki tanyşlyk programmalaryna gelýär.2. Bumble (Android; iOS)Bumble, senäni hatara düzmäge ýa-da sebitiňizde täze dostlar tapmaga kömek etmegi maksat edinýär we iki adamyň biri-biri bilen baglanyşmagyndan we biri-biriniň uýasynyň bir bölegi bolmagyndan soň ilkinji ädim ätmek şa arysynyň (islendik aýal).Biderek wagt ýitirmek üçin kän wagt ýok - haýsydyr bir aragatnaşyk gurmak üçin bary-ýogy 24 sagat bar ýa-da baglanyşyk hemişelik ýok bolýar.Bir jynsly gatnaşyklar ýa-da dostluk üçin, islendik adam 24 sagat uzaldylyp bilinse-de, bu baglanyşyk ýok bolmanka 24 sagadyň dowamynda göçmeli.Diňe romantik gatnaşyklardan tapawutlylykda dostlaryňyzyň töweregini giňeltmek isleýärsiňizmi?Bumble, senäni gözlemeýän adamlar üçin BFF aýratynlygy we işewür gatnaşyklar üçin aýratyn bölüm bar.2.99 dollardan 8.99 dollar aralygyndaky “Bumble Boost” täzelenişi, adamlar bilen duşuşmagy ýa-da duşuşmagy aňsatlaşdyrýar.Bumble iki ýyl ozal wideo goşup, iň oňat tanyşlyk programmalarynyň birine başpena döwründe aýak berdi.Täze gije Mundan başga-da, wideo söhbetdeşligiňizde size we senäňize bir zat bermek üçin ownuk oýundan başlap oýunlar goşuldy.3. OkCupid (Android; iOS)“OkCupid” -de uly ulanyjy bazasy we gönüden-göni tanyşlyk gurallary bar.OKöne oňat netijelere däl-de, ulanyjylara Kinky Nerds, Sakgal söýüjileri, Dünýä syýahatçylary ýaly potensial oýunlaryň ýakymly tagamlaryny çalt görmäge mümkinçilik berýän "Tagamlar" ulgamy ýaly iň gowy tanyşlyk programmasyna aýratynlyklary goşmagy dowam etdirýär. we ş.m.Bularyň hemmesi OkCupid-iň habarlaşma gurallaryna, şahsyýet soraglaryna, Instagram integrasiýasyna we beýleki köne halanýanlara goşmaça.Premium abunalygy arassalanan gözleg gurallary we sizi halaýan ulanyjylary görmek ukyby ýaly beýleki aýratynlyklary goşýar.4. Match.com (Android; iOS)Match.com ulanyjylaryna Android we iOS-da erkin tanyşlyk tejribesini hödürleýär.Mugt ulanyjylar onlaýn profilleri gurup bilerler, özleriniň birnäçe suratlaryny ýükläp bilerler, soň bolsa "winkler" bilen onlaýn flirt edip bilerler we her gün täze oýunlar iberip bilerler.Profiliňizi kimiň barlandygyny we suratlaryňyzy halandygyny görmek ukyby ýaly has giňişleýin aýratynlyklar, Match.com abunalygy bilen açylyp bilner.Duşuşyk, “Tinder” ýaly mikser, “Android Wear” we “Apple Watch” integrasiýasy, profiliňize ses we wideo parçalary goşmak ýaly aýratynlyklaryna goşmagyny dowam etdirdi.Şu ýylyň aprel aýynda öýde adamlar bilen ýapyşan Match, oýunlaryňyz bilen wideo söhbetdeşliklerinden lezzet almaga mümkinçilik berýän Vibe Check-i işe girizdi.“Tinder” ýaly, “Match” hem söýüşýän bolsaňyz we özüňizi howpsuz duýmasaňyz, dostlaryňyza duýduryş bermäge mümkinçilik berýän howpsuzlyk aýratynlygyny goşdy.Recentaňy-ýakynda goşulan başga bir goşundy, hatda syýasy garaýyşlaryňyzy kesgitlemäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin dünýägaraýyşlary siziň pikirleriňize laýyk gelýän adamy tapyp bilersiňiz (ýa-da garşydaşlaryň özüne çekýändigine ynanýan bolsaňyz).5. Facebook (Android, iOS)Ilkinji gezek 2021-nji ýylda açylan “Facebook Dating” geçen ýyl ABŞ-da beýleki ýurtlarda synag geçirilenden soň açyldy.Bu hyzmat şondan soň Angliýa ýaly Europeewropa-da ýaýradySosial ulgamyň saýlama bölegi bolan “Facebook Dating”, baglanyşyk däl-de, uzak möhletli gatnaşyklary tapmaga kömek edýär.“Facebook” -yň ykjam programmasynyň içinde “Tanyşlyk” bölümine girip, adaty “Facebook” profiliňizden tapawutly “Tanyşlyk” profilini düzýärsiňiz.Şol ýerden, Facebook sosial ulgamdaky saýlamalaryňyza, gyzyklanmalaryňyza we işleriňize esaslanyp, size laýyk gelýän zatlary tapýar.“Facebook” -da eýýäm tanaýan adamlaryňyzyň arasynda gabat gelmegi teklip etmez, hyzmatyň “Gizlin döwmek” aýratynlygyny ulanmasaňyz, özüňizi gyzyklandyrýan dokuz sany Facebook dostuny ýa-da Instagram yzarlaýjysyny saýlap bilersiňiz. Eger-de olar size gyzyklanma bildirseler Gizlin döwmek, “Facebook” size gabat geler.“Facebook” tanyşlyk profiliňize “Instagram” ýazgylaryny goşup, “Facebook” we “Instagram” hekaýalaryny paýlaşyp bilersiňiz.Beýleki tanyşlyk hyzmatlary ýaly, “Facebook Dating” kompaniýanyň “Messenger” programmasyny ulanyp, süýji boljaklaryňyza wideo jaň etmek mümkinçiligini goşýar.6. Grindr (Android; iOS)Grindr geý we biseksual erkeklere ýakyn ýerdäki pikirdeş erkekler bilen duşuşmaga mümkinçilik berýär.Profil döretmek, iň az tejribe bolup, profil suratyna, ulanyjy adyna we birnäçe ýönekeý soraglara ünsi jemläp, görnüşiňizi suratlandyrýan "Tire" saýlap alarsyňyz, soň bolsa beýleki ulanyjylary tapyp, birnäçe minutlap gürleşersiňiz.Grindr ulanmak we mahabat goldawy bilen mugt, ýöne premium wersiýasy Grindr Xtra, birnäçe taýpa we ösen gözleg süzgüçleri goşmak ýaly beýleki aýratynlyklara goşmaça mahabatsyz göz aýlamagy hödürleýär.Bir görnükli tarapy?Beýleki tanyşlyk programmalaryndan tapawutlylykda habarlar üçin basma habarnamalary Grindr Xtra talap edýär.7. sazlaşyk (Android; iOS)eharmony, onlaýn tanyşlyk oýnunda uzak wagtlap oýnaýan oýunçydyr we agzalary üçin mümkin bolan iň gowy tanyşlyk oýunlaryny geçirmäge synanyşmak üçin algoritmik ulgamy öňe süren ilkinji hyzmatdyr.Hasap açanyňyzdan soň, ulanyjylar "Aragatnaşyk soragnamasy" -dan geçýärler, eharmoniýa basarsyňyz öýdýän beýleki ulanyjylar bilen deňeşdirmäge kömek edýän şahsyýet profilini döretmek üçin.Her gün, programma size gabat gelýän ýerleri we laýyklyk ugurlaryňyzy hödürlär;gyzyklanma özara bolsa, birikmek mümkinçiligiňiz bolar.Premium abonentleri giňeldilen deňeşdirme we açyş opsiýalaryny we ýakynda profiliňizi kimiň görendigini görmek ýaly beýleki aýratynlyklary alýarlar.8. Kofe Bagel bilen duşuşýar (Android; iOS)Kofe bilen duşuşýar Bagel, mukdar däl-de, hiline ünsi jemläp, iň oňat tanyşlyk programmalarynyň köpüsine ters çemeleşýär.Her gün öýlän wagtynda programma erkeklere öz profiline we isleglerine görä potensial oýunlaryň kiçijik görnüşini iberer, soň bolsa aýal-gyzlara özlerine gyzyklanma bildiren birnäçe oýun iberiler, aýallara şuňa meňzeş jogap bermek mümkinçiligini berer.Eger özüne çekiji bolsa, programma sizi 7 günlük söhbetdeşlik penjiresi we buz döwüjisi bilen gurar.Tanyşlyk programmasynyň täzeden dizaýn edilmegi, “Kofe Meets Bagel” ulanyjylarynyň arasynda has köp baglanyşyk gurmak umydy bilen profillere we suratlara teswir bermek mümkinçiligini berýän ulanyjy profiline has uly ähmiýet berýär.Kofe Bagel bilen duşuşýar:Android,iOS9. Onuň (Android; iOS)Ol lezbiýan, biseksual we zenan ulanyjylary göz öňünde tutup, tanyşmak we sosial ulgam programmasy.“Facebook” ýa-da “Instagram” hasaplary bilen ýazylýarsyňyz, soňra bolsa sebitiňizdäki we dünýä derejesinde barlanylan beýleki ulanyjylaryndan işjeňlik akymyny görýärsiňiz.Beýleki ulanyjylaryň suratlaryny halap bilersiňiz, gyzyklanma biri-biri bilen baglanyşykly bolsa, programma sizi söhbetdeşlik bilen baglanyşdyrar.Elbetde, bu diňe LGBTQ meseleleri, wakalar, soraglar we başgalar barada sosial aýratynlyklary, täzelikleri we makalalary hödürlemek bilen, geljekki senelere gabat gelmekden başga zat däl.Programma ulanmak we ýazylmak mugt bolsa-da, premium abuna goşmaça aýratynlyklar goşýar.10. Hinge (Android; iOS: aýda $ 10.99)“Tinder” ýaly süpüriş programmalary bilen ýanýan yzy yzarlamakdan ýüz öwürmek, “Hinge” tanyşlyk programmasy esasy ünsi gatnaşyklara we gyzykly gepleşiklere gönükdirýär.Aslynda, hyzmatyň aç-açan kesgitlenen maksady, programmany düýbünden ýok eden derejä ýetmekdir - belki, söýgi tapandygyňyz üçin däl-de, programma bilen baglanyşyklydygyňyz üçin.Hinge, suratlar we hekaýalar bilen doldurýan has jikme-jik profiliňiz üçin burnuny süpürgiçlere öwürýär.Ulanyjylar soňra şol profildäki bir zady halamagy we teswir ýazmagy saýlap bilerler we bu özara söhbetdeşlik başlangyjy bolup hyzmat eder.Her gün täze teklipleri barlap bilersiňiz, şeýle hem profiliňizde bir zady halaýan adamlary görüp bilersiňiz.Hinge, koronawirus pandemiýasy tarapyndan döredilen başpena ýerimize tiz jogap berdi, “Sene öýden” aýratynlyklaryny ýaýratdy.Beýleki üýtgeşmeler, ulanyjylary durmuş taýdan uzakda bolan nahar senelerini höweslendirmek üçin Chipotle we Uber Eats ýaly toparlar bilen birleşmegi öz içine alýar.Geçen ýyl täzeden işlenip düzülen görnüşde, görnüşiňize has ähtimal adamlary görkezýän “Standouts” aýratynlygy hödürlendi, Hinge siziň oýnajak oýnuňyz bilen söhbetdeşlige sebäp bolar öýdýän mowzuklar.11. Iýmit (iOS)TikTok-ny göz öňüne getiriň, ýöne tanyşmak üçin we Snack-iň hödürleýän zadyna gaty gowy düşünersiňiz.Bu tanyşlyk programmasy gysga wideolara aýratyn ähmiýet berýär.Kimdir biri bilen tanyşmak isleýänleriňiziň göwnünden turup, gyzyklanmalaryňyzy artdyrýarmy ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin giriş wideolary arkaly tertipläň.Wideoňyzy halaýan bolsalar, biri-biriňizi DM edip bilersiňiz.Wideolara üns bermek, “Snack” -y sosial taýdan uzak döwürlerimiz üçin gowy tanyşlyk programmasy görnüşine öwürýär, ýöne esasy ünsi 30 ýaşa ýetmediklere gönükdirýär.Iýmit önümleri häzirki wagtda diňe “iPhone” -da elýeterlidir, emma “Android” wersiýasy gaçanda habar bermek üçin ýazylyp bilersiňiz.12. XO (Android, iOS)XO, buzy döwmäge kömek etmek üçin oýunlar ulanyp, gyzykly zatlaryň käbirini täzeden tanyşdyrmak isleýär.Wiktorinalar, çyzgy oýunlary we beýleki partiýa çäreleri size täze biri bilen gülüşmäge mümkinçilik döreder we belki gatnaşyklara alyp barýan baglanyşyk döreder.Profil dolduryp, şuňa meňzeş halaýan biri bilen duşuşyp, gabat gelýänleri taparsyňyz.Ora-da XO-nyň beýleki, has tötänleýin jübütlerini synap bilersiňiz.Kör Sene, oýun oýnamak we profilini görmezden ozal habar alyşmak üçin biri bilen habarlaşýar, Random bolsa dünýäniň islendik ýerinden kimdir biri bilen habarlaşýar.Häzirki wagtda möhüm bir zady tapmaga çynlakaý adamlar beýleki iň gowy tanyşlyk programmalarynyň käbirini isläp bilerler, ýöne XO täze dostlar tapmagyň gyzykly, tötänleýin usuly ýaly bolup görünýär - belki-de bu dostluk başga bir zada öwrüler.13. Kippo (Android, iOS)Elbetde, onlaýn oýun oýnamagyň birden köp usuly bar we Kippo azajyk ýoldaşlyk gözlemek üçin onlaýn oýunçylary özüne çekýär.Programma, öz halaýan profiliňizi görkezip bilersiňiz - has üýtgeşik, has gowy - bu ýerde hakykatdanam halaýan zatlaryňyzy görkezip bilersiňiz.Soňra programma halaýan oýunlaryňyza esaslanyp tapmaga synanyşýar.Gabat gelýänini tapanyňyzdan soň, DM-e we söhbetdeşlige taýyn bolarsyňyz, emma Kippo-nyň mugt derejesinde her gün näçe profil süpürip boljakdygyňyz we näçe habar iberip boljakdygyňyzda käbir çäklendirmeler bar.Aýda 10 dollar tölenýän Kippo Infinity derejesine goşulmak bu çäklendirmeleri aýyrýar.Kippo, hyzmatyndan peýdalanýanlaryň hemmesiniň hakyky adamdygyny tassyklaýar we islendik erbet aktýoryň öňüni almak üçin aramlygyň bardygyny aýdýar.14. Bir gezek (Android, iOS)Bir gezek öz ideal oýnuňyzy tapjak bolanyňyzda şol çalt süpürişleri haýallatmak isleýär.Tertipleşdirmek üçin yzygiderli suratlaryň ýerine, Bir gezek sizi günde bir potensial hyzmatdaş bilen jübütlär we birikmek üçin 24 sagat wagtyňyz bar.Şondan soň söhbetdeşligiňizi dowam etdirip bilersiňiz, ikiňizem başga birini halaýan bolsaňyz, ýöne pikir bir gezekde diňe bir adama gönükdirilmeli, şonuň üçin has dowamly baglanyşygyň mümkindigini görüp bilersiňiz.Duşuşyklar, iň oňat gabat gelýän tapmak üçin profiliňize we öňki hereketleriňize esaslanýan Bir gezek algoritm bilen döredilýär.Bir gezek mugt ulanyp bilersiňiz, ýöne tölegli agzalyk gözleg işini çaltlaşdyrýar we isleseňiz günde has köp oýun berýär.15. Bagt (Android, iOS)“Bagtyýarlyk”, gyzykly bolup biljek we edil şol bir zatlary edýän bolmagy mümkin ýollaryndan geçen adamlar hakda.Locationerleşiş esasly tanyşlyk hyzmaty, “Happn” size wagt we ýeri bilen birlikde ýollardan geçen beýleki “Happn” ulanyjylarynyň profilini görkezýär.Görkezilýän profilleriň islendigini halaýarsyňyz we duýgy biri-birine bagly bolsa, programma size birikmek mümkinçiligini berýär.Tölegli opsiýalar habarnamany öz içine alýan beýleki profillere “Salam diýiň”, şeýle hem sizi halaýan profilleri görmek mümkinçiligini hödürleýär.16. Raýa (iOS, aýda 7.99 dollar)Hünärment ulgamy bilen tölegli tanyşlyk hyzmatynyň arasynda bir ýerde “Raya” sosial programmasy ýerleşýär.IOS programmasy ilkibaşda aç-açan tanyşlyk hyzmaty hökmünde başlandy, ýöne esasanam döredijilik pudagynda işleýänleriň arasynda professional aragatnaşyk we dostlar gurmak üçin ulanylyp başlandy.Meşhurlaryň we täsirli adamlaryň Raýa çykyp başlamagy, iň oňat tanyşlyk programmalarynyň arasynda programmanyň profiline kömek eder.Diňe Raýa awtomatiki girip bilmersiňiz - geljekki agzalar kabul edilmezden ozal barlagdan geçiriljek anketany ibermeli bolarlar.Kluba girseňiz, agzalyk aýda 7.99 dollar ýa-da 6 aýyň dowamynda 29.99 dollar bolar.17. Balyk tanyşlygy köp (Android; iOS)Balyk tanyşlygy, käbir beýleki programmalarda tapylan aýratynlyklaryň çuňlugy ýetmezçilik edýär, ýöne bu giňligi düzýär.Bu mugt tanyşlyk programmasy, iňlis dilinde gürleýän dünýäni öz içine alýan 70 milliondan gowrak agzasy bilen buýsanýan dünýäniň iň uly we iň meşhurlaryndan biridir.Ulanyjylar ýaşy, bilimi we hünäri ýaly ýönekeý profil döredýärler, soňra potensial gabat gelýänleri gözläp, olara habar iberýärler.Balyklaryň köpüsi, programmasyna ownuk üýtgeşmeler goşmagy dowam etdirýär, şol sanda Android ulanyjylary üçin “Chat Heads”, premium ulanyjylary çagyrýan VoIP we Instagram suratlaryny ýüklemek.Şeýle hem, wideo arkaly tanyşmagy höweslendirýän mugt göni ýaýlym aýratynlygyny tapyp bilersiňiz.18. Badoo (Android; iOS)Tanyşlyk programmalarynyň baý ugry bilen tapawutlanýan Badoo, 190-dan gowrak dürli ýurtdan 370 milliondan gowrak ulanyjy, oýun gözleýänlerinde profilini we suratlaryny paýlaşýar.Programma, “Tinder” ýaly süpüriş ulgamyndan başlap, ýakyn ulanyjylaryň profilini görmek üçin gyzykly gabat gelýänleri tapmak üçin köp dürli serişdeleri ulanýar.Badoo, ýüklenen suratlara, birikdirilen sosial media hasaplaryna we telefon barlagyna esaslanýan barlag usullary bilen "pişik" görnüşli kezzaplaryň ýerine, ulanyjylarynyň hakyky tassyklanan adamlardygyna göz ýetirýär.Programmany ulanmak mugt bolsa-da, görnükliligini ýokarlandyrmak ýa-da giňeldilen aýratynlyklary üpjün edýän "Super Powers" -e ýazylmak üçin 2.99 dollara premium kredit satyn alyp bilersiňiz.19. Klower tanyşlyk programmasy (Android; iOS)Biraz Tinder we azajyk OkCupid, Clover, Tinder ýaly süýşmekden başlap, anketalara, sene meýilleşdirijilerine we gyzyklanma sanawlary bilen jikme-jik profillere çenli mümkin bolan oýunlary tapmagyň we garşylamagyň dürli usullary bilen sumka çemeleşýär.Klower has köp üns berýän tanyşlyk programmasy tejribelerinden bir gezeklik pony duzagyndan gaça durýar, şonuň üçin süpüriş stilinden bizar bolsaňyz, elmydama göni mikserlere gatnaşyp bilersiňiz, 20 sorag oýnuna göz aýlap bilersiňiz, hatda Clover-iň islegi boýunça synag edip bilersiňiz. tanyşmak. "Beýleki programmalarda bolşy ýaly, “Clover” -iň görnükliligini ýokarlandyryp we bar bolan aýratynlyklary goşup ýa-da gowulandyryp biljek premium derejeleri bar.20. Heybaby (iOS)Söýgi gözleýän ýeke ene-atalar, baglanyşyk programmasyndaky saýlamalaryna geçmek üçin özlerini rahat duýman bilerler.(Maybea-da belki şeýledir - biz höküm çykarmak üçin gelmedik.) Emma uzak möhletleýin borçnamalar bilen gyzyklanýan adamlar üçin Heybaby barlamaly.Programma, ýa-da çagalary bolan ýa-da geljekde hökman pikirdeş hyzmatdaşlary bilen jübütlemek arkaly olary terbiýelemek isleýän adamlar üçin tanyşlyk görnüşi hökmünde görkezýär.Heybaby, hyzmatdaş boljak hyzmatdaşlaryňyz bilen laýyklygyňyzy kesgitlemek üçin gyzykly anketany ulanyp, gatnaşyklara gönükdirilen programmalardan tapawutlanjak bolýar.Çagalar baradaky soraglar, şol sanda häzirki maşgala ýagdaýyňyz hem ir ýüze çykýar, şonuň üçin dünýägaraýyşly adamlar bilen duşuşyp bilersiňiz.Bu programma ilki San-Fransiskoda başlandy we beýleki bazarlara ýaýramagy meýilleşdirýär.Dallas geçen güýzde goşuldy.Häzirlikçe, Heybaby diňe iOS-da elýeterlidir, ýöne programma öndürijisi hem Android wersiýasyny çykarmak isleýär.Heybaby:iOSgöçürip alyňIň oňat tanyşlyk programmasyny nädip tapmalyIlki bilen gözleýän zadyňyzy çözseňiz, tanyşlyk programmasy arkaly romantika tapmakda iň uly üstünlik gazanarsyňyz.Eger tötänleýin uçuşlar we baglanyşyklar siziň ünsüňiz bolsa, uzak möhletli gatnaşyklary tapmaga kömek etmek üçin döredilen programmalardan gaça duruň.Edil şonuň ýaly-da, bir gijeki stendlerden ýadasaňyz, gabat gelýän adamlara gabat gelmekden has köp süpürmäge has köp üns berýän tanyşlyk programmalary sizi gynandyrar.Göwnüçökgünlikler barada aýdylanda, galp profiller bilen doldurylan tanyşlyk programmasyny ulanmakdan has gaharly zat ýok.Tanyşlyk hyzmatlarynyň diňe zatlara çynlakaý seredýän adamlar bilen jübütleşýändigiňize göz ýetiriň (ýa-da iň bolmanda özüňiz ýaly çynlakaý.) Şeýle hem hyzmatlaryň näme edýändigine üns bermek gowy pikirdir. ulanyjylarynyň şahsy durmuşyny goraň.Köp şäherlerde köpçülik ýerlerinde näçe adamyň ýygnanyp biljekdigi barada henizem çäklendirme barlygy sebäpli, dowam edýän koronawirus pandemiýasy wagtynda söýgi durmuşyňyz saklanmazlygy üçin haýsydyr bir wideo söhbetdeşlik hödürleýän programmalary göz öňünde tutsaňyz gowy bolardy. .Iň gowusy, howpsuzlyk çärelerine we maglumatlaryňyzyň näçeräk paýlaşylmagyna üns berip bilersiňiz.Tanyşlyk saýtlary, edil beýleki hyzmatlar ýaly howpsuzlyk bozulmalaryna sezewar bolup biler, şonuň üçin gowy parol amallaryny ulanyň we beýleki hasaplara baglanan giriş maglumatlaryňyzy gaýtadan ulanmaň.Tanyşlyk programmasynyň girdejileri we ulanyş statistikasy (2021)2021-nji ýylda Tinder ýönekeý ulgam bilen onlaýn tanyşlyk pudagyny özgertdi, gyzyklanýan bolsa saga süýşüriň, ýok bolsa çepe süýşüriň.Özboluşly birini tapmak üçin müňlerçe profil arkaly gabat gelýän tüpeňiň ýerine, ulanyjylar birnäçe surata esaslanan birini halaýandyklaryny ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilerler.Öň gelen hyzmatlar bilen deňeşdirilende, Tinder tanyşmagy ýönekeýleşdirdi, ýöne gözlegleriň netijesi ýaly, dowamly baglanyşyklar we gatnaşyklar hakda, tötänleýin baglanyşyklar we peýnir açýanlar hakda has köp zat etdi.Telekeçiler we başlangyç döwründe “Tinder” -iň has üýtgeşik tarapy, “Match.com”, “Balyk köp” we “OK Cupid” -iň jogapkär kompaniýasy IAC tarapyndan maliýeleşdirilýän başlangyç inkubator “Hatch Labs” tarapyndan guruldy.IAC, bäsleşigi basyp ýatyrýan ýerine, Match.com we onuň golçur saýtlaryndaky bazar paýynda iýip-içen öz kanalyny gurdy.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Tinder horazy döredilen gününden bäri dolandyrýar, emma Europeewropada we Günorta Amerikada Badoo öňde barýar.Rus telekeçi Andreý Andreýew tarapyndan döredilen Badoo, 2021-njy ýyllaryň başynda Facebook oýunlarynda sosial oýunlar we wiktorina programmasy ýaly köp durmuşy başdan geçirdi.Badoo, dünýäde iň köp göçürilen tanyşlyk programmasydyr, 400 milliondan gowrak ulanyjy hasaba alyndy, emma ABŞ-da bellik edip bilmedi.2021-nji ýylda Andreý Bumble-ni tapmak üçin ýolbaşçylar bilen dartgynlylykdan soň kompaniýany terk eden “Tinder” -iň esaslandyryjysy Witni Wolfe Herd bilen hyzmatdaşlyk etdi.“Apptopia” - “App Market” intellekt platformasy


150+ ýurtda 3+ million programma üçin takyk öndürijilik bahalaryny alyň.Maglumatlara esaslanýan kararlar beriň we programma strategiýaňyzy optimizirläň.Badoo şowsuzlyga uçran ýerinde Bumble Demirgazyk Amerikaly ulanyjylary Tinder-den uzaklaşdyrmagy başardy.Feminist tanyşlyk programmasy hökmünde satylan Bumble, aýal-gyzlara tejribe doly gözegçilik edip, ilkinji hereketini etmäge mümkinçilik berýär.Bumble-iň soňky birnäçe ýylda ösmegi, adamlar Tinder-iň tötänleýin baglanyşyk medeniýetinden ýüz öwrüp başlandyklary sebäpli, tanyşlyga bolan garaýşyň üýtgemegini hem alamatlandyrdy.IAC-yň başga bir programmasy bolan Hinge, uzak möhletli gatnaşyklara ünsi jemlemek üçin 2021-nji ýylda ähli platformasyny açdy.Saidagny, medeniýet Match.com döwrüne gaýdyp gelenok.Tinder we Badoo henizem aýlyk işjeň ulanyjylarda öňdebaryjy bolup durýarlar we Hytaý we Günorta-Gündogar Aziýa ýaly ösüp barýan bazarlarda tötänleýin tanyşlyk programmalary meşhurlykdaky uzak möhletli hyzmatlardan has ýokarydyr.MazmunyIň ýokary tanyşlyk programmalary

Tinder45-den gowrak tanyşlyk programmasyna eýe bolan “Match Group” -yň täji şaýy.Tinder, çynlakaýlygy aýyrmak we ulanyjylara has köp gözegçilik etmek arkaly onlaýn tanyşlygy düýpgöter üýtgetdi
BumbleDemirgazyk Amerikadaky esasy bäsdeşi Tinder, aýal-gyzlara tejribe gözegçilik etmek üçin döredildi.“Bumble” kompaniýadaky dartgynlylykdan soň giden “Tinder” -iň esaslandyryjysy Witni Wolfe Herd tarapyndan başlandy
BadooBadoo, Tinder we Bumble-dan sosial gözleg, oýunlar we wiktorina programmasy hökmünde has öň başlapdy.2021-nji ýylda “Facebook” -dan duýduryş alansoň, “Tinder” ýaly görnüşde tötänleýin tanyşlyga geçdi
ÇeňňekHinge, tanyşlyk programmasynyň şowsuzlyklarynyň biri bolmagy ahmal, emma topar uzak möhletleýin gatnaşyklar üçin programmany özgertdi we Demirgazyk Amerikada ýer aldy.
BagtyýarSanawdaky beýleki programmalardan tapawutlylykda, gabat gelýänleri tapmak üçin umumy ýerden peýdalanýan Happn, ulanyjylary ýaňy-ýakynda gören adamlary bilen deňeşdirmäge aýratyn üns berýär.
GrindrTinder, Bumble we beýleki tanyşlyk programmalarynyň köpüsinde geý ulanyjylary üçin sazlamalar bar bolsa, Grindr LGBTQ adamlary üçin ýörite döredilen we geý adamlar üçin iň meşhur programma bolmagynda galýar.
TantanTötänleýin tanyşlyk Hytaýda Günbatarda bolşy ýaly meşhur däl, ýöne Hytaýyň “Tinder” ady bilen tanalýan Tantan, esasanam kollej okuwçylary üçin köp sanly aýdym-saz jemledi.
Balyk köpKöne garawullaryň biri, “Balyk köp” 2021-nji ýyldan bäri işleýär. Garry adamlar tarapyndan ulanylýan iň meşhur programmalaryň biri hökmünde ykjam döwre geçdi.


Global tanyşlyk programmasy girdejisi

.YlGirdeji
20211,69 milliard dollar
20211,88 milliard dollar
20212,05 milliard dollar
20212.23 milliard dollar
20212,52 milliard dollar
20213.08 milliard dollar
Tanyşlyk programmasy bazaryndaky girdejiler, esasan, iň girdejili sebiti Demirgazyk Amerikany eýelän Tinder we Bumble bilen işleýän durnukly derejede ýokarlandy.Bu pudak profilinde görkezilen ähli tanyşlyk programmalary, deňeşdirme algoritminden geçmegiň ýollaryny hödürlemek bilen bir hatarda, süpürişleriň mukdary ýaly çäklendirmeleri aýyrýan freemium modelini ulanýar.Şeýle-de bolsa, girişdäki päsgelçilik köne tanyşlyk saýtlaryna garanyňda has pes, şonuň üçin ulanyjylaryň aglaba köplügi premium hyzmatlary üçin tölemeýär.Global tanyşlyk programmasy ulanyjylary

.YlUlanyjylar
2021185 million
2021200 million
2021220 million
2021235 million
2021250 million
2021270 million
Ulanylyşyň ýokarlanmagy, esasan ykjam esasly we tötänleýin tanyşmaga has laýyk gelýän Tinder, Bumble we Hinge ýaly täze programmalar tarapyndan itergi berildi.Soňky birnäçe ýylda Bumble we Hinge önümlerini baglanyşyk däl-de, gatnaşyklar üçin has köp satmak bilen Tinder-den geçmäge synanyşdylar.Aziýada tötänleýin tanyşlyk beýle giň ýaýramasa-da, aýlyk işjeň ulanyjylary iki sanly ýazga alýan birnäçe programma bar.Hytaýyň sosial gözleg prowaýderi Mono tarapyndan dolandyrylýan Tantan, iň meşhurlardan biridir we takmynan 20 million işjeň ulanyjy bar.Global tanyşlyk programma bazary paýyÇeşmeler: Airnow, DSR, Mixpanel“Badoo” we “Tinder” dünýädäki iň uly iki platforma bolup durýar, emma soňky bäş ýylda Badoo işjeň ulanyjylaryny ýitiren mahaly Tinder henizem ösýän ýaly.Bumble, Tinder-iň Demirgazyk Amerika we Europeanewropa bazaryndaky üstünligine garşy çykýar.Ulanyjylar tötänleýin baglanyşyk däl-de, uzak möhletleýin gatnaşyklar bilen meşgullanýan programmalary gözleýänligi sebäpli, soňky bäş ýylda gyzyklanmalar birneme üýtgedi.Match.com we Köp Balyk ýaly köne hyzmatlar bu has çynlakaý hyzmatlary hödürlän wagtynda, Bumble we Hinge iki bazara hyzmat etmek üçin arzalaryny gaýtadan ulanmaga synanyşýarlar.Bellik: Gymmatlyklar aýlyk işjeň ulanyjylara esaslanýar.ABŞ-nyň tanyşlyk programmasy bazaryÇeşmeler: Statista, VertoGlobal netijeler bilen deňeşdirilende, Badoo ABŞ bazarynda ýok diýen ýaly.“Tinder” we “Bumble” -iň ululygy, “Match.com” we “Balyk köp balyk” ýaly köne tanyşlyk saýtlary bilen deňeşdirilende, onlaýn tanyşlygyň has tötänleýin, ykjam gönükdirilen tejribä geçendigini görkezýär.“Match Group” -yň eýeleri IAC, bu sanawdaky “Bumble” we “Grindr” -den başga ähli hyzmaty dolandyrýar.Bellik: Gymmatlyklar aýlyk işjeň ulanyjylara esaslanýar.Global tanyşlyk programmasynyň bahalary

ProgrammaBaha bermek
Tinder10 milliard dollar
Bumble4 milliard dollar
Tantan3 milliard dollar
Badoo3 milliard dollar
Çeňňek2 milliard dollar
Grindr0.6 milliard dollar
Iň köp girdeji gazanan sebitde (Demirgazyk Amerika) iň meşhur programma hökmünde Tinder, aýlyk işjeň ulanyjy görkezijilerine eýe bolan Badoo-dan has ýokary baha aldy.Badoonyň esasy diňleýjileri ortaça tanyşlyk programmalaryna pul harçlamak ähtimallygy az bolan Europeewropada we Günorta Amerikada.Bumble we Badoo-yň döredijisi MagicLab ýaňy-ýakynda kompaniýanyň adyny Bumble diýip üýtgetdi.Kombinirlenen kompaniýanyň bahasy 6-8 milliard dollar aralygynda IPO bolar diýlip garaşylýar.Bumble, ABŞ-nyň bazaryndaky soňky ösüşi sebäpli iki aktiwiň has gymmatlydygyna ynanýarys.“MagicLab” -yň öňki baş direktory Andreý Andreýew ýakynda bu kompaniýany “Blackstone” maýa goýum firmasyna 3 milliard dollara satdy, bu “Bumble” -iň çak edilýän bahasyndan has az.Hinge ýokary baha, esasan Demirgazyk Amerikanyň kollej okuwçylary bolan demografiýasyndan gelýär.Global tanyşlyk programmasy çaklanylýan girdeji

.YlGirdeji
20213.08 milliard dollar
20213,33 milliard dollar
20213,72 milliard dollar
20214.36 milliard dollar
20215.05 milliard dollar
20215,71 milliard dollar
Tanyşlyk programma pudagynyň yzygiderli ösmegine garaşylýar, sebäbi Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we Günorta Amerikada has köp ulanyjy hasaplary işjeňleşdirýär.Demirgazyk Amerikanyň bazarynda täze bäsleşigiň ýüze çykmagy ähtimal däl, sebäbi Tinder, Bumble we Hinge tötänleýin;orta ýaşly hünärmenlere talyplar.OKCupid we Match.com ýaly beýleki hyzmatlar köne we has çynlakaý gatnaşyklary öz içine alýar.Hytaý onlaýn tanyşlyk üçin esasy bazara öwrülen hem bolsa, hyzmatdaş tapmakda tötänleýin tanyşmaga mümkinçilik berýän sosial öwrülişik bolmasa, bazaryň Demirgazyk Amerikadan we Europeewropadan has kiçi bolmagyna garaşýarys.ABŞ 2021-da iň meşhur onlaýn tanyşlyk programmalary, tomaşaçylaryň sany boýunça2021-njy ýylyň sentýabr aýyna çenli Tinder ABŞ-da 7,86 million ulanyjynyň bardygyny habar berdi we bu iň meşhur onlaýn tanyşlyk boldy.Ikinji orunda durýan “Bumble” -da ABŞ-nyň mobil ulanyjylary 5.03 million boldy.Bütin dünýäde tinder.com 2021-nji ýylyň mart aýynda iň meşhur onlaýn tanyşlyk web sahypasy boldy, bu aýda takmynan 59 million sapar boldy.Bu döwürde öňdebaryjy tanyşlyk saýty badoo.com bolup, aýda 182,5 million adam girýärdi.ABŞ-da ulanyjy demografiýasy2021-nji ýylyň aprelinde ABŞ-da “Tinder” ulanyjylarynyň iň uly paýyny 30 bilen 44 ýaş aralygyndaky adamlar düzdi.Tinder, 55-64 ýaş aralygyndaky ulularyň arasynda has meşhur däldi, soraga gatnaşanlaryň diňe alty göterimi tanyşlyk programmasyny ulanýar.Mundan başga-da, “Tinder” 72 göterim we 28 göterim paý bilen aýal ulanyjylardan has köp erkek çekdi.2021-nji ýylda iň oňat tanyşlyk saýtlary we programmalary: görnüşi boýunça iň oňat onlaýn tanyşlyk platformalarynyň sanawyHäzirki wagtda tanyşlyk saýtlary we programmalary köp we kimdir birini halaýan saýty barada soramak, adamyň özi ýaly üýtgeşik jogap berer.Käbir adamlar söýgi we nika gözleýän bolsa, käbirleri has tötänleýin bir zat gözleýän bolmagy mümkin.Iň oňat tanyşlyk saýtlary, beýleki aýratynlyklar bilen birlikde köp dürli we gizlinligi hödürleýär.Bu makala, her bir adamyň özboluşly ýagdaýy we gatnaşyk maksatlary üçin iň gowy tanyşlyk sahypasyny düzmegi maksat edinýär.Ilkinji görnüş:

 1. Çynlakaý gatnaşyklar üçin iň gowusy -Eharmony


 2. Işleýän hünärmenler üçin iň gowusy -EliteSingles


 3. Iň oňat mugt tanyşlyk sahypasy -Okcupid


 4. Iň oňat tötänleýin tanyşlyk sahypasy -AdultFriendFinder


 5. Iň uly tanyşlyk programmasy -Tinder


 6. Iň oňat tanyşlyk saýty -SilverSingles


 7. Iň oňat şahsyýet gabat gelýän ulgam -Hinge


 8. Hristian ýekelikleri üçin iň gowusy -ChristianMingle


 9. Iň gowy durmuş guran tanyşlyk sahypasy -EşliMadison


 10. Aýallar üçin iň gowy tanyşlyk programmasy -Bumble


 11. Erkeklerden köp aýal -Gözlemek


 12. 30 ýaşa çenli çynlakaý tanyşlyk saýty -Zoosk


Iň oňat tanyşlyk saýtlaryna nähili baha berildi:Ulanyjy synlary- Her bir tanyşlyk sahypasy üçin belli bir kategoriýada iň ýokary ortaça baha bolan saýtlary tapmak üçin programma dükanynyň synlaryna, forum diskussiýalaryna we ynamdar synlaryna göz aýladyk.Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we howpsuzlygy- Her kim onlaýn seneleriň gorkunç ýa-da howply bolandygyny eşitdi.Iň oňat tanyşlyk saýtlary, ulanyjy çyzykdan çykanda ýa-da beýlekiler üçin töwekgelçilik döredýän ýagdaýynda içerki gizlinlik aýratynlyklaryny we hatda moderatorlary görkezýär.Üýtgeşik aýratynlyklar- Käbir tanyşlyk web sahypalary, söhbetdeşlik ýa-da wideo jaňy arkaly göni duşuşmak mümkinçiligini hödürleýär.Beýlekiler bolsa, gabat gelýän oýunlar, süzgüç opsiýalary we başgalar bilen öz oýnuny tapmaga kömek edýär.Bu goşmaça aýratynlyklar üstünlik gazanmak üçin has gowy mümkinçiligi görkezýär.2021-nji ýylyň iň gowy tanyşlyk saýtlary1.Eharmony- Çynlakaý gatnaşyklar üçin iň gowusy“Eharmony” tarapyndan millionlarça jübüt baglanyşdy, aslynda 400+ ulanyjy her gün web sahypasynda tanyşýan birine durmuşa çykýar.Platforma hatda durnukly gatnaşyklary tapmak üçin iň gowy sahypa hökmünde baýraklara eýe boldy.“Eharmony” ulanyjylardan “utgaşyk gabat gelýän ulgam” hökmünde işleýän bellige alnandan soň uzyn anketany tamamlamagyny talap edýär.Soňra sahypa bu maglumatlary ulanyjylara üstünlikli bolup biljek tanyşlyk saýlawlaryny hödürlemek üçin ulanýar.Maglumatlara esaslanýan, saýlama usulyýet, uzak möhletleýin gatnaşyk gözleýän her bir adam üçin “Eharmony” -nyň ajaýyp alternatiwasynyň sebäbi.2. “Elite Singles”- işleýän hünärmenler üçin iň gowusy“Elite Singles” -iň agzalygy ýokary hünärli, ulanyjylar höweslendiriji gepleşikleri gözleýän bolsa, bu ajaýyp wariant.Gatnaşanlaryň 85 göterim töweregi ýokary bilim, 90 göterimi 30 ýaşdan ýokary.Bu statistika durmuş tejribesini tanyşlyk deňlemesine güýçlendirýär.Saýt, anketa jogaplaryna gönükdirilen algoritm ulanyp, ulanyjylary beýleki ýeketäkler bilen deňeşdirýär.Adamlar, esasan, içerde we daşary ýurtda uzak möhletli hyzmatdaşlygy gözlemek üçin ulanýarlar.Häzirki wagtda 25 ýurtda işjeňdir.3. “AdultFriendFinder”- baglanyşyk üçin iň gowusyBu sahypa uzak möhletli gatnaşyk gözleýänler üçin niýetlenen däldir.Iki esasy warianty üpjün edýär: flirt (programmada) ýa-da çeňňek.Bu, käbir adamlar üçin edil isleýän zady.AFF ýa-da Ulular dostuny tapyjy, habarlaşma, wideo (“onlaýn seneler”), göni ýaýlymlar we jemgyýetçilik gepleşikleri ýaly birnäçe aragatnaşyk opsiýasyny öz içine alýar.Bu programma bilen hasaba durmak ýönekeý.Anketany talap edýän beýleki tanyşlyk saýtlaryndan tapawutlylykda AFF ony 30 sekuntlyk hasaba alyş prosesinde saklaýar.Ulanyjylar derrew gözläp başlap bilerler.4.SilverSingles- 50 ýyldan gowrak ýekelik üçin iň gowusySilverSingles 17 ýyl töweregi işleýär we 50 ýaşdan uly adamlar üçin iň köne tanyşlyk programmalarynyň biridir. Hyzmat her bir profilini el bilen barlaýar we müşderileriniň hakyky we howpsuzdygyny üpjün edýär.Ulanyjylar durmuş meýilnamalaryny, ileri tutulýan ugurlaryny, garaýşyny we beýleki jikme-jikliklerini öz içine alýan jikme-jik şahsyýet soragnamasyny doldurýarlar, şonuň üçin web sahypasy degişli gabat gelýänleri süzüp biler.Platforma web sahypasy ýa-da esasy agzalar mugt bolan ykjam programma arkaly girip bolýar.5.Bumble- Aýallar üçin ajaýyp wariantBumble, tanyşlyk programmalarynyň arasynda adaty däl, sebäbi aýal-gyzlara aragatnaşyga başlamaga mümkinçilik berýär.Aýal ilki bilen habarlaşmasa erkekler aýal oýunlary bilen habarlaşyp bilmeýärler.Bu aýal-gyzlara bir gezek öňdeligi almaga mümkinçilik berýär.Platforma derrew aragatnaşyga ünsi jemleýär.Ulanyjylar bilen habarlaşmak üçin 24 sagat bar, şondan soň oýun gutarýar.Bu, sahypanyň öz-özünden gurulmagyna gönükdirilendigini görkezýär, ýöne aýlanyp görmek üçin köp wagt sarp etmegi halamaýanlar üçin hem amatly.Programma, “Facebook”, “Spotify” we “Instagram” ýaly sosial ulgam platformalary bilen üznüksiz birleşýär, ulanyjylara şahsyýetiniň dürli taraplaryny görkezmäge mümkinçilik berýär.Galp profilleriň ýygy-ýygydan açylmazlygy üçin hasaplar hem barlanýar.6.Çeňňek- Täzeçillik tanyşlyk programmasyKompaniýa Hinge-ni 2021-njy ýylda gaýtadan işe girizdi we soňky ýyllarda iň köp ara alnyp maslahatlaşylýan tanyşlyk programmalarynyň biridir, ähtimal ulanyjylarynyň üstünlik derejesi sebäpli.“Hinge” ulanyjylarynyň takmynan 75 göterimi, oýunlary bilen duşuşandan soň ikinji güne gitmek isleýär.Hinge profilleri bolanlar, Hinge programma üpjünçiliginiň geljekde gabat gelýän algoritmlerini takyklamak üçin ulanýan synlaryny hem goýup bilerler.Hinge platformasy, ulanyjylary başga biriniň profiliniň belli bir bölümini halamagy ýa-da teswirlemegi teklip etmegi bilen gyzykly.Adamlara adaty söhbetdeşlikden has köp aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.8.Gözlemek- Şeker daddies we şeker bäbekleri üçinGözlemek özboluşly, sebäbi ol ýaş adamlary (şeker bäbeklerini) garry, baý şeker daddleri bilen baglanyşdyrmaga gönükdirilendir.Görnüşinden, häzirki wagtda platformanyň 10 milliondan gowrak abonenti bar bolsa, köpleriň pikir edişinden has adaty zat.Her bir adam, syýahat etmek islese-de, kömek puluny talap etmegini ýa-da başga aýratynlyklaryny birikdirmezden ozal kesgitläp biler.Aýal-erkek arasynda ýokary gatnaşygy bar, bu daddiniň saýlamaga köp mümkinçiligini aňladýar, ýöne bu hem bäbekler üçin bäsleşigiň ýiti bolup biljekdigini görkezýär.9.JDate- Diňe ýewreýýekelikleriJDate diňe ýewreý aýdymçylary üçin tanyşlyk hyzmatydyr.1997-nji ýylda döredilip, häzirki wagtda 100-den gowrak ýurtda ulanyjylara bäş dürli dilde (Iňlis, Hebrewewreý, Fransuz, Nemes we Ispan) ýewreý ýekelikleri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Onlaýn ýewreý toýlary barada aýdylanda, JDate şol jübütleriň 50 göteriminden gowragyna laýyk gelýär.Ulanyjylar mugt ýa-da tölegli agzalygy bolan islendik adam bilen habarlaşyp bilerler.Müşderi hyzmaty, hakyky müşderiler tarapyndan döredilendigine göz ýetirmek üçin her bir profili barlaýar.10.ChristianMingle- Iň gowy hristian tanyşlyk sahypasyChristianMingle hristian jemgyýetindäki ulanyjylara hemişelik söýgüsini tapmaga kömek edýär.1 milliondan gowrak ulanyjy bar we bu sahypa uzak möhletli potensial üçin “iman esasly tanyşmagy” aç-açan höweslendirýär.Mugt hasap opsiýasy ýa-da aýlyk $ 29.95 üçin agzalyk bar.Ikinjisi, kepillik bilen gelýär, bu ýerde ulanyjy özüne laýyk tapmasa, ilkinji alty aýlyk agzalygy gutarandan soň alty aý mugt alyp biler.11.Zoosk- Uly halkara jemgyýetçiligiZoosk halkara derejesinde iň uly platformalaryň biri bolup, dünýäde 40 milliondan gowrak agzasy bar.Bu ulanyjylar her gün 25 dürli dilde 3 milliondan gowrak habar iberýärler.Zoosk 80-den gowrak ýurtda işleýär.Sahypada, ýeke-täkleriň jennetde oýna gabat gelýän gabat gelýän şahsyýetleri tapmagyna kömek etmek üçin “özüni alyp barşyň gabat geliş tehnologiýasy” diýilýän bir zat ulanylýar.Mugt synag möhletinden soň Zoosk agzalygy aýda 29.99 dollar.12.Reddit R4R- Reddit ulanyjylary üçin iň gowusyR4R, ýa-da Redditor üçin Redditor, ulanyjylary birleşdirmäge bagyşlanan subredditdir.Platforma gabat gelýän shemany ulanmaýar, tersine, şahsy mahabatlaryň köp ýeridir.Ulanyjynyň gözleg ölçegleri, ileri tutulýan netijeleri getirýär.Reddit sarp edijileri ony çäreleri, dostlary, oturylyşyklary, gepleşikleri we hatda uzak möhletli gatnaşyklary tapmak üçin ulanýarlar.Umumylaşdyrylan forum bolsa-da, ýaşyna, şahsy durmuşyna, kanunylygyna we özüni alyp barşyna degişli düzgünler bar.Mysal üçin, NSFW ýazgylaryna rugsat berilýär, ýöne ulanyjylar bu ýazgyny görmek isleýändiklerini ýa-da ýokdugyny kesgitläp bilerler.13.OkCupid- Mugt we meşhurOkCupid iň meşhur tanyşlyk saýtlaryndan biridir we birikmezden ozal beýleki agzalaryň düýpli gözden geçirip bilýän giňişleýin profilini görkezýär.Ulanyjylaryň iň gowy netijeler üçin dolduryp biljek köp sanly jikme-jiklikleri bilen iş stoly we ykjam wersiýada bar.Saýt 20-den gowrak jyns we jynsy ugry saýlap alýar.14.Eşli Madison- Iň gowy durmuş guran tanyşlyk sahypasyEşli Madison, şahsy işleri etmek isleýän öýlenenler üçin ýasalan görnüşleriň biridir.Şol sebäpli sosial media hasaplaryna birikdirilmedi.Ulanyjylara tutulmakdan gorkýan bolsa, gizlin galmak üçin beýleki gizlinlik çäklendirmeleri we aýratynlyklary bar.Mundan başga-da, Eşli Madisonyň syýahat mümkinçiligi bar, bu ýerde agzalar ýakyn wagtda ýerleşýän ýerini öňünden gözläp bilerler.Specialörite ýatlamalar:Match.com- Duşuşyk 1995-nji ýyldan bäri dowam edip gelýär we gabat gelmek we tanyşmak pikirlerine gatnaşyjylara kömek etmek üçin wirtual tanyşlyk maslahatyny hödürleýär.Tinder- Bu tanyşlyk programmasy giňden meşhur we ygtybarlylyk bilen gelýär.Köp adam, köp ulanyjy bazasyny we ýerleşiş algoritmlerini göz öňünde tutup, ony baglanyşyk üçin ulanýarlar.“BlackPeopleMeet”- 18 ýyldan gowrak wagt bäri “BlackPeopleMeet” söýgi gözleýän afroamerikaly aýdymçylary birleşdirýär.Sahypanyň 100,000+ agzasy, profilini kimiň görýändigini görüp, e-poçta iberip we görüp biler.Grindr- Grindr diňe LGBTQA + şahslar üçin.Locationerleşişine esaslanýar we ulanyjylar ony ilki bilen baglanyşyk üçin ulanýarlar, ýöne uzak möhletli oýunlar hem mümkin.Balyk köp- Bu tanyşlyk web sahypasy Kanadada ýerleşýär, ýöne ulanyjylara dünýäniň çar künjeginden adamlar bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.Adamlar näme üçin onlaýn tanyşlyk saýtlaryny ulanýarlar?Tanyşlyk saýtlary adamlary hakyky durmuşda duşuşmak mümkinçiliginden has uly şahsyýet howzuna sezewar edýär.Esasanam çäkli sosial topary bolan, şäher üçin täze ýa-da başga bir görnüşde ulanyjylar üçin şeýle bolýar.Bu sahypalary ulanmak, ulanyjylara özleri üçin möhüm bolan kriteriýalara esaslanyp has saýlamaga mümkinçilik berer: umumy gymmatlyklar, güýmenje ýa-da isleýän gatnaşyklarynyň görnüşi.Tanyşlyk programmalary howpsuzmy?Umuman, hawa, tanyşlyk programmalary howpsuz, ýöne henizem seresaplylygy we seresaplygy talap edýär.Programmalarda, profil barlamak ýaly agzalara kömek etmek üçin gizlinlik aýratynlyklary bar.Käbir web sahypalary, gatnaşyjylara el bilen skanirläp, bu prosese goşmaça howpsuzlyk gatlagyny goşýar.Şahsy adamlar familiýasy, salgysy ýa-da goňşusy ýaly hakyky durmuşda kimdir biri bilen duşuşmazdan ozal şahsy maglumatlary bermeli däldir.Jemgyýetçilik giňişliginde ilkinji senäni gurnamak hem akylly.Öň dostuňyz bilen habarlaşyp, nätanyş adam bilen duşuşjakdyklaryny habar bermek hem erbet pikir däl.Onlaýn tanyşlyk wagtynda howpsuzlygyňyzy nädip üpjün etmeli?Hiç haçan onlaýn birine şahsy maglumat bermäň, esasanam şahsy duşuşmazdan ozal.Bu maglumatlar familiýasyny, iş berijisini, salgysyny we hatda töwereklerini öz içine alýar.Onlaýnde kimdir biri bilen duşuşanyňyzda, ilkinji seneleriň köpçülik ýerlerinde geçirilmegini düzüň.Bu kafe, myhmanhana, teatr ýa-da başga bir köpçülik üçin ýer bolup biler.Plaacheslar ýaly izolirlenen ýerlerden gaça duruň we nätanyş adamlara öýüňize girmegine ýol bermäň.Ahyrynda, nirededigini we garaşylýan gaýdyp geliş wagtyny habar bermek üçin seneden öň bir dost bilen habarlaşyň.Öýe gitmegiň wagty gelende olara habar beriň.Goşmaça gorag gatlagyny üpjün etmek üçin, iň ýokary howpsuzlygy üpjün etmek üçin jaň etmegini ýa-da sene iberilmegini haýyş ediň.Ilkinji Sene TeklipleriIlkinji gezek tanyşmak gaty kyn bolup biler!Iň amatly howpsuzlygy üpjün etmek we oýny şahsy görmek üçin şu maslahatlara eýeriň:Açyk pikirleniň.Şahsy adamlar, onlaýn görnüşinden has üýtgeşik görünip bilerler, şonuň üçin islegleriň üýtgemegine taýyn boluň.Gaty resmi bolmakdan gaça duruň.Günortanlyk nahary ýaly sosial ýygnak gurmak, ulanyjylara birnäçe sagat bile bolmaga borçly duýman, biri-biri bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär.Sana gitmezden ozal gepleşikleri gözden geçiriň.Adamyň profilini täzeden okaň we ara alnyp maslahatlaşylanlary gözden geçiriň we umumy çekişme temalaryny düzüň.Onlaýn ýagdaýda tanyşanyňyzda çynlakaý gatnaşyklary ösdürip bolarmy?Hawa, mümkin!Iki adam duşuşsa, gabat gelse we himiýa bar bolsa, gatnaşyklar durnukly we ygtybarly bir zada öwrülip biler.Eharmony ýaly saýtlaryň kömegi bilen her gün bolýar.Netijede onlaýn tanyşlyk saýtlaryOnlaýn tanyşmagyň hilesi, şahsyýetiň gatnaşykda näme isleýändigini we nämä mätäçdigini öňünden bilmegidir.Aboveokardaky sanawa esaslanyp, bu sahypalarda tapyljak gatnaşyklaryň köp görnüşi bar.Tanyşlyk sahypasyny ulananyňyzda seresap boluň, ýöne açyk pikir ediň.Bu ýerdäki her sahypanyň, ulanyjynyň isleýänine baglylykda hödürlenýän zady bar.Has köp önüm deňeşdirmeleri we synlary üçin tigersoftinder.com sahypasyna giriň.Düşündiriş: Maglumat maslahat ýa-da satyn almak teklibini düzmeýär.Aboveokardaky press-relizden edilen islendik satyn alyş öz töwekgelçiligiňiz bilen amala aşyrylýar.Şeýle satyn almazdan ozal hünärmen geňeşçisi ýa-da hünärmen bilen maslahatlaşyň.Bu baglanyşykdan edilen islendik satyn alyş, çeşmede agzalan web sahypasynyň satuwynyň soňky şertlerine we şertlerine degişlidir.Mazmuny neşir ediji we onuň aşaky paýlaýjy hyzmatdaşlary göni ýa-da gytaklaýyn jogapkärçilik çekmeýärler.Bu makala bilen baglanyşykly haýsydyr bir nägileligiňiz ýa-da awtorlyk hukugyňyz bar bolsa, bu habar hakda kompaniýa bilen hoşniýetlilik bilen habarlaşyň.Bu önüm synyndaky baglanyşyklar, size goşmaça töleg tölemezden maslahat berilýän önümi satyn almak isleseňiz, awtora az mukdarda komissiýa getirip biler.bagtly - datingerli tanyşlyk programmasy100 milliondan gowrak agzasy bolan, bagtly adamlar, ýollardan geçenleriň hemmesini tapmaga mümkinçilik berýän tanyşlyk programmasydyr;halkyň ykbaly seniň bilen duşuşmaly diýen karara geldi.Gözüňizi özüne çekýän profiller ýaly, eziň we iň esasysy, birleşiň!BU NÄHILI IŞLEÝÄR?Başga bir bagtly ulanyjy bilen ýollary kesip geçseňiz, olaryň tertibi programmaňyzda peýda bolýar.Kimdir biri seniň gözüňi aldymy?Gizlin ýaly.Wada berýäris, adam sizi halamasa, hiç haçan bilmez.Üýtgeşik bolmak isleýärsiňizmi?Olara FlashNote iberiň.Indi ezilmezden ozal habar iberip bilersiňiz.Eger şuňa meňzeşler biri-birine bagly bolsa, ezmek siziňki!Indi söhbet edip ýa-da wideo jaňyny gurup bilersiňiz, biz bu ilkinji habary ýatda saklamak üçin size bil baglaýarys.Writingazmak endikleriňizi görkeziň!“Happn” programmasyny göçürip alyp we ulanyp bilersiňiz.Has köp aýratynlyklara girmek isleseňiz, abuna satyn alyp, Premium-a geçip bilersiňiz.“Premium” bilen, öz profiliňizi halaýan adamlaryň sanawyna girip bilersiňiz we “FlashNotes” -ni halaýan profilleriňize iberip bilersiňiz, şonuň üçin tapawutlanjakdygyňyzy anyk bilýärsiňiz.Ynam bilen eziň“Happn” programmasy ikitaraplaýynlyk ýörelgesine esaslanýar: hiç haçan gyzyklanmaýan adamyňyzdan habar almarsyňyz. Happn, gizlinlik biziň ileri tutýan zadymyzdyr: ýerleşýän ýeriňiz beýleki agzalara hiç haçan görünmeýär, diňe ýollardan geçen ýerleriňiz görkezilýär.Geolokasiýa ýerleşişiňiz, ýollardan geçen ulanyjylaryňyzy görkezmek üçin bagtly bolmak üçin elmydama işjeň bolar.

jAntivirus